bip logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"

Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” im. B. Jareckiego w Kaliszu 

 zaprasza do składania ofert na usługi

  1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest remont pomieszczeń biurowych  znajdujących się w OKP Wieża Ciśnień im. B. Jareckiego w Kaliszu  szczegółowej specyfikacji zamieszczonej w Punkcie III 
  • Zamawiający

Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” im. B. Jareckiego w Kaliszu reprezentowany przez Piotr Bigora – Dyrektor

NIP: 618 -10-34-252

REGON: 001243986

  1. Tryb udzielenia zamówienia

1.Postępowanie dotyczy zamówienia na usługi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (30.000 euro) 

2.Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako rozeznanie rynku, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3.Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania zamieszczone będą pod adresem:  http://wiezacisnien.nbip.pl/wiezacisnien/ w zakładce ogłoszenia i przetargi

    III Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia pomieszczeń biurowych wg poniższej specyfikacji: 

- szpachlowaniu powierzchni ścian i sufitu

- gruntowaniu farbą podkładową ścian i sufitu
- malowanie powierzchni ścian

- malowanie elementów drewnianych

- zabezpieczenie okien, drzwi oraz mebli i sprzętów znajdujących się w remontowanym pomieszczeniu

Zamawiający zaleca wizję lokalną przyszłych oferentów  i szczegółowy pomiar pomieszczeń, w których będzie wykonywany remont

Materiały  dostarczy Wykonawca

Oferta powinna zawierać koszt robocizny oraz niezbędne materiały do wykonania usługi
(farby, zaprawy, narzędzia, pędzle, wałki itp. )

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zamówienia własnymi maszynami i narzędziami

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na realizację niniejszego zamówienia

   

IV Termin wykonania zamówienia

1.Wykonawca rozpocznie pracę w dn. 27 lipca 2020 r. 

2.Wykonawca zakończy pracę w dn. 14 sierpnia 2020 r.

    V Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
  2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przewidzianym do realizacji zadania
  3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  4. Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie podpisania oświadczenia zawartego w Formularzu oferty.
  5. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje odrzucona.

    VI Kryteria oceny oferty

1.Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie podanej przez Wykonawcę ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Cena brutto jest jedynym kryterium wyboru oferty. Cena brutto winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

2.Ocenie podlegają tylko oferty nieodrzucone.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy zamówienia tylko do kwoty przewidzianej w budżecie projektu.

4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5.Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie (składania ofert) nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Czynność wezwania, o której mowa w niniejszym punkcie może być wielokrotna. 

6.Zamawiający poprawia w ofercie:  oczywiste omyłki pisarskie,  inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, przez zamieszczenie ww. informacji w miejscu upublicznienia przedmiotowego postępowania na stronie http://wiezacisnien.nbip.pl/wiezacisnien/ w zakładce ogłoszenia i przetargi.

    VII Opis sposobu przygotowania oferty

1.Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na „Formularzu oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2.Zaproponowane przez Wykonawcę w „Formularzu oferty” ceny brutto winny zawierać wszelkie koszty wykonania zadania. Ryzyko błędnej kalkulacji cen w ofercie obciąża Wykonawcę.

3.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywę realizacji przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez niego ofert.

4.Oferta oraz wszelkie dokumenty z nią składane muszą być sporządzone w języku polskim.

5.Oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy.

6.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

7.Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone winny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu i odpowiadać jego treści.

8.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

    VIII Termin składania oferty

Ofertę można przesłać:

drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej) jako skan dokumentu sporządzonego w formie papierowej lub dokumentu elektronicznego podpisanego ważnym podpisem kwalifikowanym na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(w tytule należy wpisać: „Remont pomieszczeń biurowych”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2020 r. do godz. 18:00. 

2.Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

3.Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

4.O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty na serwer poczty przychodzącej Zamawiającego.

 

IX Informacje o sposobie porozumiewania się

1.Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się w sprawie oferty jest: Małgorzata Pomykała, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 62 766 43 40

2.Zmiany i wyjaśnienia do niniejszego zapytania przekazywane będą drogą e-mail na bieżąco do wszystkich zaproszonych Wykonawców oraz będą zamieszczane na stronie internetowej OKP Wieża Ciśnień w miejscu upublicznienia zapytania ofertowego: http://wiezacisnien.nbip.pl/wiezacisnien/ w zakładce ogłoszenia i przetargi. Zmiany i wyjaśnienia mają charakter wiążący dla Wykonawców.

 

    Informacje dodatkowe 

1.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od przyjęcia i podpisania zlecenia na wykonanie remontu w pomieszczeniu biurowym OKP  lub wykonania tego zlecenia na warunkach określonych w ofercie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bądź ograniczenia przedmiotu zamówienia.

3.Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień publicznych, która nie ma zastosowania do niniejszego postępowania.

4.Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania  Zamawiającego do zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia.

  1. Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

6.Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów wykonania zamówienia i terminów składania ofert.

 

Załącznik do pobrania:

Formularz (dokument DOCX)

Początek strony